Logo 9b8cfad21eb74266b90acda1e8a3b772a1f65ba929a7705a6ac6baafabbb4194

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - afnemer

Algemene voorwaarden - fotograaf

ALGEMENE VOORWAARDEN – AFNEMER

Artikel 1 Algemeen

 1. Het platform splitsecond.photo (hierna: ‘het Platform’) wordt geëxploiteerd door Runner’s World, een uitgave van WPG Media (B.V. Weekbladpers) te Amsterdam (hierna: ‘Runner’s World’)
 2. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van het Platform en op alle (rechts)betrekkingen tussen B.V. Weekbladpers en degene die foto’s van het Platform downloadt (hierna: ‘de Afnemer’). Je kunt deze Voorwaarden downloaden op het Platform zodat je ze kunt opslaan en/of printen.
 3. Door foto’s (hierna: ‘de Foto’s’) te downloaden van het Platform gaat de Afnemer akkoord met deze Voorwaarden.

Artikel 2 Aanbod en downloaden

 1. Het aanbod van foto’s op het Platform (hierna: ‘de Foto’s’) wordt bepaald door de Foto’s die aanbieders op het Platform (hierna: ‘de Fotograaf’) uploaden.
 2. Voordat de Afnemer Foto’s kan downloaden via het Platform, registreert de Afnemer zich eenmalig door de daartoe bestemde instructies op het Platform te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd, namelijk het e-mailadres, zijn nodig om de Foto’s te kunnen downloaden. Na deze eerste registratie kan de Afnemer iedere keer dat hij/zij het Platform bezoekt eenvoudig inloggen via de op het Platform aangegeven inlogprocedure.
 3. De Afnemer kan de door hem/haar geselecteerde Foto’s gratis downloaden via het Platform.
 4. Runner’s World heeft te allen tijde het recht om het aanbod van Foto’s op het Platform aan te passen.

Artikel 3 Intellectuele Eigendom en Gebruiksrecht Foto’s

 1. De (intellectuele) eigendomsrechten op de Foto’s berusten bij Runner’s World en/of bij de Fotograaf die de Foto heeft geupload. Deze rechten blijven bij Runner’s World en/of de Fotograaf, tenzij uitdrukkelijk anders met de Afnemer is overeengekomen.
 2. Het is de Afnemers slechts toegestaan om de Foto’s voor eigen privé doeleinden te gebruiken. Voor commercieel gebruik moeten apart en expliciet afspraken worden gemaakt met Runner’s World en/of de betreffende Fotograaf.
 3. De Foto’s mogen alleen in ongewijzigde vorm worden gebruikt, met vermelding van het watermerk van de Fotograaf voor zover dat is aangebracht door de Fotograaf.
 4. Het gebruiksrecht van de Afnemer is niet-exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Het is niet toegestaan de Foto’s aan een derde ter beschikking te stellen, te verkopen, te wijzigen of te manipuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Runner’s World en/of de betreffende Fotograaf.
 6. De Foto’s zullen niet in een diffamerende context worden gebruikt, bijvoorbeeld in een pornografische, discriminerende, beledigende, provocerende of anderszins lasterlijke c.q. illegale context.
 7. Als de Afnemer gebruik maakt van de Foto’s op een manier die niet met Runner’s World en/of de Fotograaf is overeengekomen, wordt dat beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Runner’s World en/of de Fotograaf.
 8. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerde(n) en/of andere rechthebbenden. De Afnemer vrijwaart Runner’s World en de Fotograaf voor eventuele claims terzake.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Runner’s World spant zich naar beste vermogen in om het Platform ten behoeve van de Afnemer functioneel te houden maar zij garandeert niet dat het Platform altijd beschikbaar zal zijn en altijd foutloos werkt. Runner’s World behoudt zich het recht voor het Platform geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.
 2. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het Platform kan Runner’s World niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en Foto’s op het Platform. Runner’s World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het Platform, (on)bereikbaarheid van of fouten in het Platform of ter beschikking gestelde gegevens en afbeeldingen, programmatuur, downloads of andere databestanden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 3. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Runner’s World gelden eveneens voor alle door Runner’s World ingeschakelde hulppersonen en derden.

Artikel 5 Privacy

 1. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Runner’s World zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier waarop Runner’s World omgaat met de persoonsgegevens van de Afnemer is beschreven in het privacy en cookie statement op het Platform.
 2. Runner’s World gebruikt de persoonsgegevens van de Afnemer voor de volgende doeleinden: a) in het kader van het download proces van de Foto’s, b) voor het inlog- en registratieproces, zodat de Afnemer niet telkens opnieuw zijn/haar gegevens hoeft in te vullen, c) voor statistische doeleinden en d) om een administratie bij te houden van alle Afnemers en de Afnemers per e-mail op de hoogte te houden van producten, diensten en aanbiedingen van het Platform en/of van Runner’s World.

Artikel 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden, op het gebruik van de Foto’s en het Platform en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Voorwaarden of het gebruik van de Foto’s en/of het Platform dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Runner’s World is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 17 maart 2016.


ALGEMENE VOORWAARDEN – FOTOGRAAF

Artikel 1 Algemeen

 1. Het platform splitsecond.photo (hierna: ‘het Platform’) wordt geëxploiteerd door Runner’s World, een uitgave van B.V. Weekbladpers te Amsterdam (hierna: ‘Runner’s World’).
 2. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van het Platform en op alle (rechts)betrekkingen tussen B.V. Weekbladpers en degene die foto’s van het Platform uploadt (hierna: ‘de Fotograaf’). Je kunt deze Voorwaarden downloaden op het Platform zodat je ze kunt opslaan en/of printen.
 3. Door foto’s (hierna: ‘de Foto’s’) te uploaden op het Platform gaat de Fotograaf akkoord met deze Voorwaarden.

Artikel 2 Aanbod en uploaden

 1. Het aanbod van foto’s op het Platform (hierna: ‘de Foto’s’) wordt bepaald door de Foto’s die de Fotograaf op het Platform uploadt.
 2. Voordat de Fotograaf Foto’s kan uploaden via het Platform, registreert de Fotograaf zich eenmalig door de daartoe bestemde instructies op het Platform te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, zijn nodig om de Foto’s te kunnen uploaden. Na deze eerste registratie kan de Fotograaf iedere keer dat hij het Platform bezoekt eenvoudig inloggen via de op het Platform aangegeven inlogprocedure.
 3. Na de registratie zoals onder punt 2 en op het Platform beschreven, kan de Fotograaf Foto’s uploaden.
 4. Runner’s World heeft te allen tijde het recht om het aanbod van Foto’s op het Platform aan te passen en Foto’s te verwijderen van het Platform.

Artikel 3 Intellectuele Eigendom en Gebruiksrecht Foto’s

 1. De (intellectuele) eigendomsrechten op de Foto’s blijven bij de Fotograaf berusten, tenzij uitdrukkelijk anders met de Fotograaf afgesproken.
 2. In de Algemene Voorwaarden waarmee de afnemers zich akkoord verklaren is opgenomen dat het de afnemers slechts is toegestaan om de Foto’s voor eigen privé doeleinden te gebruiken. Voor commercieel gebruik moeten apart en expliciet afspraken worden gemaakt met de Fotograaf. In de Algemene Voorwaarden is tevens bepaald dat de Foto’s alleen in ongewijzigde vorm mogen worden gebruikt, met vermelding van het watermerk van de Fotograaf voor zover dat is aangebracht door de Fotograaf.
 3. De Fotograaf garandeert dat hij/zij de rechthebbende is met betrekking tot de (intellectuele) eigendomsrechten op de Foto’s. De Fotograaf vrijwaart Runner’s World en de afnemers en enige andere betrokken rechthebbende van eventuele claims terzake.
 4. Als naar het oordeel van Runner’s World aannemelijk is dat een Foto inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Runner’s World gerechtigd de Foto per direct te verwijderen van het Platform en eventuele afnemers van de Foto op de hoogte te stellen.
 5. Partijen zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte stellen als zij een inbreuk op de rechten op de Foto’s vaststellen of als een derde aanspraak maakt op de uitsluitende rechten op de Foto of stelt dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van die derde.
 6. In de Algemene Voorwaarden met de afnemers is bepaald dat de afnemer zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van toestemming van de geportretteerde(n) en/of andere rechthebbenden en dat de afnemer Runner’s World en de Fotograaf vrijwaart voor eventuele claims terzake.
 7. Voor de volledige inhoud van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het downloaden van Foto’s op het Platform door afnemers wordt verwezen naar het Platform.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Runner’s World spant zich naar beste vermogen in om het Platform ten behoeve van de Fotograaf functioneel te houden maar zij garandeert niet dat het Platform altijd beschikbaar zal zijn en altijd foutloos werkt. Runner’s World behoudt zich het recht voor het Platform geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.
 2. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het Platform kan Runner’s World niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en Foto’s op het Platform. Runner’s World aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het Platform, (on)bereikbaarheid van of fouten in het Platform of ter beschikking gestelde gegevens en afbeeldingen, programmatuur, downloads of andere databestanden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 3. . Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Runner’s World gelden eveneens voor alle door Runner’s World ingeschakelde hulppersonen en derden.

Artikel 5 Privacy

 1. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Runner’s World zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier waarop Runner’s World omgaat met de persoonsgegevens van de Fotograaf is beschreven in het privacy en cookie statement op het Platform.
 2. Runner’s World gebruikt de persoonsgegevens van de Fotograaf voor de volgende doeleinden: a) in het kader van het download proces van de Foto’s, b) voor het inlog- en registratieproces, zodat de Fotograaf niet telkens opnieuw zijn/haar gegevens hoeft in te vullen, c) voor statistische doeleinden en d) om een administratie bij te houden van alle Fotografen en de Fotografen per e-mail op de hoogte te houden van producten, diensten en aanbiedingen van het Platform en/of van Runner’s World.

Artikel 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden, op het uploaden van de Foto’s en het gebruik van het Platform en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Voorwaarden of het gebruik van de Foto’s en/of het Platform dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Runner’s World is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 17 maart 2016.